Alege oferta noastră de ENERGIE

Tehnologie, expertiză, oferte personalizate, implementare rapidă
Cere oferta

Pachetul de energie electrică disponibil pentru consumatorii casnici este ENERGY GO

Schimbă furnizorul online, fără deplasări și timp petrecut la cozi sau solicită oferta personalizată pentru un consum business.
Schimbă furnizorul
Energy go - Energie pentru casa ta
Energy GO
Plătești doar cât consumi
Transmiți indexul lunar
Factură în format electronic sau prin poștă
Alege

Soluționare rapidă a solicitărilor venite din partea clienților 

Call Center 24/7

pentru deranjamente distribuție

Consultant live pe chat

Răspundem în mai puțin de 2 minute

Cont client
în portal online

și aplicația mobilă

Plata facturii online

peste 20 de modalități de plată

Fără penalități și garanții

pentru ieșirea din contract

Proces simplu de schimbare a furnizorului online în 4 pași!

Selectează
opțiunile tale
Selectează oferta disponibilă
Alege
extraopțiuni
Completează
datele personale
Schimbă furnizorul online
Schimbă furnizorul online

Drepturile și obligațiile consumatorului de energie electrică

Află drepturile și obligațiile pe care le ai în calitate de client cu contract de furnizare a energiei electrice. Ne pasă de clienții noștri și ne dorim să știi ce așteptări să ai de la furnizorul tău.
Citește

Drepturile și obligațiile consumatorului de energie electrică

Drepturile consumatorului de energie electrică

 • să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului și ale condițiilor generale de furnizare aferente;
 • să denunțe unilateral contractul de furnizare a energiei electrice cu respectarea condițiilor/clauzelor contractuale, inclusiv în situația în care nu acceptă noile condiții contractuale/clauze sau modificări ale prețului de furnizare notificate de către furnizor;
 • să își schimbe efectiv furnizorul prin transmiterea către furnizorul din prezentul contract a unei notificări în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale;
 • să beneficieze, la cerere, de facilitățile clienților vulnerabili, în condițiile normelor legale în vigoare;
 • să primească de la furnizor factura de decont final de regularizare, în condițiile normelor legale în vigoare;
 • să îi fie notificate de către furnizor, într-un mod transparent și ușor de înțeles, orice modificare a prețului de furnizare, precum și motivele și condițiile prealabile ale modificării și sfera de aplicare a acesteia, în mod direct și în timp util, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării;
 • să beneficieze de mai multe modalități de plată a facturii;
 • să racordeze la instalaţii proprii, în condiţii legale, cu avizul distribuitorului, cumpărători de energie electrică (subconsumatori);
 • să solicite operatorului de distribuţie/operatorului de transport măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile din reţelele de distribuţie/transport;
 • să solicite furnizorului plata daunelor provocate ca urmare a întreruperilor în furnizarea de energie electrică, dovedite a fi din vina acestuia, în condiţiile prevăzute în contract și condițiile generale de furnizare a energiei;
 • să solicite Operatorului de Rețea, prin intermediul Furnizorului, plata daunelor provocate ca urmare a întreruperilor cauzate de acesta, cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare/certificatului de racordare şi a prevederilor legale în vigoare;
 • să solicite furnizorului modificarea și completarea contractului de furnizare și a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
 • să i se restituie garanția financiară constituită la dispoziția furnizorului;
 • să înainteze Furnizorului o plângere referitor la activitatea de furnizare a energiei electrice, iar în cazul în care nu este mulțumit de soluționarea plângerii sau în cazul în care orice divergență nu este soluționată pe cale amiabilă, Consumatorul are dreptul să se adreseze ANRE, conform prevederilor Procedurii de soluționare a plângerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei, în vigoare sau de a apela la orice alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor/litigiilor, precum și de a se adresa instanțelor judecătorești competente;
 • să solicite Furnizorului oricând pe parcursul derulării contractului, modificarea convenției de consum cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de facturare. În cazul în care părţile nu convin asupra consumului de energie electrică prevăzut în convenţia de consum, furnizorul notifică în mod corespunzător clientul final privind dreptul acestuia de a denunţa unilateral contractul de furnizare a energiei electrice.
 • Alte drepturi ale consumatorilor, prevăzute în reglementările în vigoare.

Obligatiile consumatorului de energie electrică

 • să asigure achitarea integrală şi la termen a facturilor emise de vânzător, în condiţiile prezentului contract, inclusiv factura cu decontul final de regularizare a obligațiilor de plată, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, a penalităților de întârziere specificate în contract, precum și facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, și a altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice, și a altor tarife/ taxe instituite conform legislației în vigoare;
 • să asigure, prin soluţii proprii, tehnologice şi / sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică din S.E.N., în cazul în care există echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică mai mică decât cea corespunzătoare nivelului de siguranţă poate produce incendii, accidente umane, explozii, deteriorări de utilaje etc.;
 • să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei electrice;
 • să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite conform clauzelor corespunzătoare din contractele conexe prezentului contract, de distribuţie şi transport a energiei electrice;
 • să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze funcţionarea acestora; de asemenea, consumatorul va permite accesul reprezentanţilor companiei de măsurare la echipamentul de măsură (acolo unde este cazul);
 • să constituie/actualizeze/reconstituie/ garanţii financiare la dispoziția Furnizorului, în cazul neachitării în termenul scadent a facturilor de consum de energie electrică aferente unui loc de consum, conform Procedurii de constituire a garanțiilor de către clienții finali întocmită de către Furnizor și afișată pe site-ul acestuia: restartenergy.ro la secțiunea Documente utile [https://restartenergy.ro/documenteutile/#1599468642486-d6874f91-9aa8].
 • să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului, în maximum 30 (treizeci) zile calendaristice de la producerea acestei modificări;
 • să acorde despăgubiri pentru daunele produse din cauza consumatorului în instalaţiile furnizorului şi/sau operatorului de transport şi/sau operatorului de distribuţie, dovedite de vânzător;
 • să respecte prevederile contractelor conexe prezentului contract pentru serviciile de transport şi distribuţie;
 • să notifice vânzătorului intenţia de reziliere a contractului în condiţiile prevăzute în contract și condițiile generale;
 • să notifice vânzătorului pierderea calităţii de consumator eligibil în maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la pierderea acestei calităţi;
 • să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea grupului de măsurare;
 • să suporte contravaloarea costurilor de deconectare/reconectare când aceste proceduri sunt datorate culpei sau neîdeplinirii obligațiilor contractuale de către consumator;
 • să achite contravaloarea consumului de energie electrică recalculată pentru o perioada anterioara stabilita conform reglementărilor in vigoare, atunci când se constata înregistrarea eronata a consumului de energie electrică;
 • să suporte costurile cu măsurile de preavizare luate în vederea evitării deconectării pentru neplata la termen a facturilor;
 • să achite costuri conexe serviciului de furnizare a energiei electrice în cazul prestării unor servicii complementare (ex: citiri/deconectări/reconectări la cererea consumatorului, etc.) și alte costuri auxiliare datorate opțiunilor consumatorului privind transmiterea facturii și a altor documente.
 • să informeze Furnizorul, în scris, cu privire la orice modificare a destinației consumului de energie electrică la locul/locurile de consum, obiect al contractului, din consum casnic în consum destinat desfășurării unei activități comerciale sau profesionale cu cel puțin 5 zile anterior modificării destinației;
 • orice alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.