Termeni și condiții

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI
Restart Energy – este denumirea comercială a RESTART ENERGY ONE S.A., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Timișoara, Strada Gheorghe Doja, Nr.11, et.2, birou OG-01, jud. Timiș, 300195, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J35/1297/2015, cod unic de înregistrare fiscală RO34583200.

Vânzător – Restart Energy One S.A.

Cumpărător – persoană fizică/persoană juridică sau orice entitate juridică care vizitează site-ul sau își exprimă intenția de a încheia un contract de furnizare energie electrică.

Producător – cel care generează energia electrică. Aceasta se poate face prin mai multe moduri, de la hidrocentrale la reactoare nucleare.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr de Servicii, având un volum limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător si Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.
Conținut
• toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informații legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
• informații legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.
2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
2.1. Prin înregistrarea unei solicitări pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Solicitării are rol de informare și nu reprezintă acceptarea ei. Această solicitare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
2.3. Solicitarea se consideră încheiată între Vânzător si Cumpărător în momentul primirii de către Vânzător de la Cumpărător, prin intermediul poștei electronice sau fizic contractul de furnizare și documentele aferente.
2.4. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Cumpărător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind necesare o serie de informații solicitate de la Client.
3. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ
3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a Restart Energy, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
3.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Restart Energy, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Restart Energy asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Restart Energy.
3.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Restart Energy și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Restart Energy cu referire la acel Conținut.
3.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.
3.5. În cazul în care Restart Energy conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Restart Energy pentru respectivul Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
3.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Restart Energy și/sau al angajatului/prepusului Restart Energy care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.
4. CONTRACTUL
4.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua solicitarea de încheiere a Contractului pe Site, prin solicitarea expresă în acest sens.
4.2. Prin finalizarea solicitării, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de contractare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Solicitării.
4.3. Prin finalizarea solicitării, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
4.4. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să renunțe la serviciile furnizate oricând pe durata contractuală, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri.
4.5. În cazul în care Cumpărătorul decide sa se retragă din Contract, acesta va completa o solicitare scrisă în acest sens.
5. CONFIDENȚIALITATE
5.1. Restart Energy va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.
5.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Client cu privire la Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
5.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Restart Energy nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
6. PUBLICITATE
6.1. Newsletterele Restart Energy sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați si agreați de Restart Energy. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.
6.2. În momentul în care Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.
Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:
6.2.1. prin contactarea Restart Energy în acest sens.
6.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.
6.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.
7. FACTURARE – PLATĂ
7.1. Prețurile Serviciilor sunt afișate în cadrul site-ului în contul de client și includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
7.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Contract. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
7.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă consumului potrivit Contractului în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.
7.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente serviciilor, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente existente în Cont.
7.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de Restart Energy, putându-le salva și arhiva la rândul sau în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește și a consulta istoricul de consum înregistrat în locul/locurile de consum.
8. LIVRAREA SERVICIILOR
8.1. Vânzătorul se obligă să livreze potrivit legislației în vigoare serviciile stabilite prin Contract la prețurile agreate.
9. RĂSPUNDERE
9.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Contractului și pentru daune care rezultă din utilizarea Serviciilor după livrare.
9.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
9.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.
9.4. Ulterior creării Contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și condițiilor Site-ului.
9.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Restart Energy, aceștia fiind opozabili Clienților/Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.
10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
10.1. Restart Energy One este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.
10.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Restart Energy are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.
10.3. Scopul colectării datelor este:
– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea lunară sau pentru rezolvarea problemelor de orice natură care pot apărea;
– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS);
– de cercetare de piață.
10.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau din acceptul expres al Cumpărătorului declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale sa fie incluse în baza de date a Restart, își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 10.3.
10.5. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
10.6. De asemenea, Restart Energy poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 10.3., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața Bunurilor și Serviciilor noastre, asiguratori.
11. FORȚĂ MAJORĂ
11.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.
11.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
12. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
Contractul de furnizare încheiat este supus legii române. Eventualele litigii apărute între RESTART ENERGY și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.
13. INFORMAȚII GENERALE REFERITOARE LA SCHIMBAREA FURNIZORULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ
Producător: Cel care generează energia electrică. Aceasta se poate face prin mai multe moduri, de la hidrocentrale la reactoare nucleare.
Distribuitor: Cel care ia energia de la producător și o duce în casele oamenilor. Acesta este responsabil de infrastructură și rețea.
Furnizor: Furnizează energia către consumatorul final, încasează banii și îi distribuie către producător și distribuitor.
ANRE – Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei: Are rolul de a proteja și informa consumatorul și de a se asigura că producătorul, distribuitorul și furnizorul își respectă angajamentele.
Începând cu 1 iulie 2007, când piața de energie a devenit concurențială, toți clienții au dreptul să opteze pentru un furnizor de energie electrică din piața liberă. Consumatorul analizează opțiunile din piața de energie, cere oferte de la mai mulți furnizori și selectează oferta cea mai avantajoasă pentru el.
Schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final se face în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 105/2014, fiind un proces gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic.
Deși furnizorul se schimbă, Operatorul de Distribuție rămâne același și nu există întreruperi în alimentare. Calitatea și continuitatea energiei rămân neschimbate.