Scroll Top

Întrebări frecvente

Consultă lista noastră de mai jos, sau dacă ai o întrebare specială, te rugăm să contactezi serviciului de relaţii cu clienţii.

Prețul plafonat  pentru consumatorii casnici în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 357/2022 și a OUG 192/2022 este:

 • maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru:
 1. clienţii al căror consum lunar este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv;
 2. clienţii la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate de la reţeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale pe baza confirmării de la medicul specialist şi a unei cereri; pentru luna ianuarie 2023, în locul confirmării medicale se depune o declaraţie pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior;
 3. clienţii al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate de la reţeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale pe baza confirmării de la medicul specialist şi a unei cereri; pentru luna ianuarie 2023, în locul confirmării medicale se depune o declaraţie pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior;
 4. clienţii familii monoparentale, care au în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de până la 18 ani, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; limita de vârstă se prelungeşte până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior.
 • maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru clienții al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 şi 255 kWh; consumul de energie electrică cuprins între 255 şi 300 kWh/lună se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depăşeşte 300 kWh/lună întreg consumul se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh;
 • maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru clienții care nu sunt prevăzuţi la lit. a) si b).

Detalii) Prețul plafonat  pentru consumatorii noncasnici, în conformitate cu prevederile Legii nr. 357/2022 și a OUG 192/2022 este:

 • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru următoarele categorii de consumatori:
 1. întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;
 2. operatorii/operatorii regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2)lit. a), b), b1), c) şi h) din Legea nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» – S.A., precum şi aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
 3. operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10,precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;
 4. autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean,municipal sau local, regiile autonome şi toate entităţile publice şi private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor,oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
 5. institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Plafonarea menţionată se aplică şi pentru situaţiile în care una dintre entităţile menţionate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică şi/sau pentru toate clădirile care au fost construite şi autorizate cu destinaţia de spitale;
 • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. b), precum şi pentru cele aparţinând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată; diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus;
 • maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-c).

Perioada de transmitere a indexului autocitit este din data de 25 până în data de 29 a fiecărei luni. Canalele de transmitere sunt: direct din contul de client, accesând secțiunea administrare consum-autocitiri, sau prin intermediul roboțelului telefonic, folosind codul de autocitire.

Conform legislației în vigoare, în cazul în care doriți să contestați valoarea unei facturi, este necesar să ne comunicați în termen de 30 zile calendaristice de la primirea facturii. Analizarea contestației se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării iar în cazul în care soluționarea contestației implică verificarea valorilor măsurate, termenul de 5 zile lucrătoare se prelungește cu intervalul de timp dintre ziua în care comunicăm operatorului de măsurare solicitarea de verificare a acestor valori contestate și ziua în care primim răspunsul de la operatorul de distribuție, cu condiția înștiințării dumneavoastră despre acest fapt, în termenul inițial de 5 zile lucrătoare.

Citirea contorului este realizată periodic de operatorul de distribuție care are obligația citirii contorului după cum urmează:

 • Clienți noncasnici: 6 luni
 • Clienți casnici: 3 luni
 • Prosumatori: o lună

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență reprezintă o sumă datorată lunar de fiecare consumator de energie electrică, pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență, în scopul creșterii eficienței energetice și al îmbunătățirii securității alimentării cu energie, pe piața de energie din România.

Certificatul verde este titlul care atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie. Certificatul se poate tranzacționa, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piață organizată, în condițiile legii și reprezintă schema suport de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

Statul român sprijină investitorii în energie verde (regenerabilă) prin intermediul certificatelor verzi și prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora. În prezent, fiecare MWh de energie verde produs din surse regenerabile este recompensat cu un număr de certificate verzi. Aceste certificate verzi sunt cumpărate de furnizorii de energie electrică, companiile de profil fiind obligate să aibă o anumită cotă de energie regenerabilă în coșul de energie electrică livrată consumatorilor.

Acciza este o taxă percepută de stat pentru anumite bunuri de consum, printre care și electricitatea. Plata taxei de către consumatori se face prin factura de consum, odată cu plata contravalorii energiei electrice consumate, iar virarea accizelor la bugetul de stat se face de către furnizor.

Soldul restant apare întemeiat pe factura curentă dacă la data generării acesteia, plata soldului anterior nu a fost efectuată.

Factura de regularizare se emite în baza indexului citit de operatorul de distribuție, în următoarea luna celei de consum.

Facturarea se realizează în baza indexului autocitit de client sau in baza datelor din convenția de consum.

Solicitarea de restituire a sumei achitate în avans poate fi trimisă prin orice canal de comunicare din secțiunea de contact: https://restartenergy.ro/contact/ .

În conținutul solicitării este necesar să menționați modalitatea de restituire: cont bancar sau mandat poștal, precizând datele exacte, respectiv contul IBAN, titularul contului bancar sau adresa de corespondență.

Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică costuri suplimentare.

Noul furnizor se ocupă de notificarea furnizorului actual și a operatorului de distribuție cu privire la decizia dumneavoastră de schimbare a furnizorului.

Procesul de schimbare furnizor nu presupune întreruperea alimentării cu energie electrică. Instalația de distribuție a energiei electrice nu va suferi nicio modificare deoarece operatorul de distribuție rămâne același.

Schimbarea titularului unui contract de furnizare se face în situațiile în care dreptul locativ este obținut prin cumpărare, moștenire, închiriere, donație a unei locuințe sau a unui spațiu deja racordat, fără a fi necesare modificări ale instalației electrice.

Pentru a realiza schimbarea titularului este necesar să parcurgeți procesul de contractare, respectiv: solicitarea ofertei de furnizare, acceptul cu privire la ofertă însoțit de următoarele documente:

 • Actul de identitate al persoanei care face schimbarea de titular;
 • O factură emisă pentru locul de consum în cauză;
 • Declarație pe proprie răspundere care să ateste deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale (proprietar/coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră de client, dar fără a se limita la acestea, etc.) și, privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului – declarație care se completează în cadrul procesului de contractare a energiei electrice;
 • Certificat de deces (în situația în care schimbarea administrativă se efectuează ca urmare a decesului titularului de contract).

POD este abrevierea pentru „point of delivery” și desemnează un cod unic pentru fiecare punct de măsurare și este generat automat la activarea unui nou punct de măsurare, în baza avizului tehnic de racordare.

Acesta se găsește în anexa facturii de energie, la mențiunea ”Cod POD”.

Codul de client se găsește în factura de energie, pe prima pagină, în chenarul cu datele dumneavoastră, sub adresa de corespondență.

Sistarea temporară presupune întreruperea cu caracter temporar a alimentării cu energie electrică, la solicitarea clientului, ce implică deconectarea locului de consum şi menţinerea în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice.